بررسی بازده بازارهای مختلف در یک سال اخیر

دوره یکساله مورد مطالعه، از ابتدای بهمن سال 98 تا ابتدای بهمن سال 99

در یک سال اخیر شاهد فراز و نشیب های خاص و قابل تاملی در بازارهای مختلف بودیم. در این نمودار نرخ بازده بازارهای مختلف در بازه یکسال گذشته ارائه شده است. اکثر این بازارها در طی یکسال گذشته بازده های بالاتر از ارقام ارائه شده در نمودار را نیز تجربه کرده اند ولی روند کاهشی ماه های اخیر که در اغلب بازارها وجود داشته،این بازده ها را تعدیل کرده است.

در فایل قابل دانلود توضیحات بیشتری ارائه شده است.