پیش بینی هفتاد اقتصاددان از نرخ رشد، تورم، دلار و رشد نقدینگی در سال ۱۴۰۱ همراه با تحلیل.

مطالعه این گزارش به مدیران ارشد، کسب وکارها و سرمایه گذاران توصیه می شود.