تحلیل شرایط پنج سال آینده کشور

باهدف طراحی استراتژی های سرمایه گذاری و کسب وکار

پیش بینی 5 ساله متغیرهای اقتصادی ایران- صندوق بین المللی پول
اعلان آخرین جایگاه ایران در شاخص های جهانی بر اساس آخرین رتبه بندی ها (تهیه شده توسط آقای دکتر مجتبی لشکربلوکی)