تمرکز اکثر شرکت ها بر فعالیت اصلی شان قرار دارد
از این رو ممکن است زمان و توجه کافی برای
مدیریت امور اقتصادی و سرمایه گذاری خود را
نداشته باشند. ما در شرکت دایموند خدمتی را
تعریف و طراحی کرده ایم تا بعنوان بازوی
سرمایه گذاری و اقتصادی شرکت ها عمل کنیم
و از این طریق به استفاده بهینه
از دارایی های شرکت شما کمک کنیم.