تمرکز اکثر شرکت ها بر فعالیت اصلی شان قرار دارد از این رو ممکن است زمان و توجه کافی برای مدیریت امور اقتصادی و سرمایه گذاری خود را نداشته باشند. ما در شرکت دایموند خدمتی را تعریف و طراحی کرده ایم تا بعنوان بازوی سرمایه گذاری و اقتصادی شرکت ها عمل کنیم و از این طریق به استفاده بهینه از دارایی های شرکت شما کمک کنیم