تصویری از جهان در سال 2030

استراتژی سرمایه گذاری در سطح کسب و کارها و کشور

این بررسی توسط آقای دکتر مجتبی لشکربلوکی انجام شده و در آن متغیرهای تاثیرگذار بر کسب و کارها و اقتصاد جهانی در طی ده سال آینده مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است.

با توجه به شرایط متغیر محیطی، داده های مورد بررسی در این مطالعه باید به طور سالانه مورد بازنگری قرار گرفته و در صورت لزوم به روزرسانی شود.