وضعیت بازارها در خرداد ماه

در این گزارش بازده کلاسهای مختلف دارایی در خرداد ماه سال 1400 مورد بررسی قرار گرفته است.